Навчально-методичне забезпечення

Циклова комісія дисциплін професійно–практичної підготовки електроенергетичних спеціальностей є випусковою  комісією фахових молодших бакалаврів, що навчаються за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Підготовка фахівців здійснюється за двома освітньо-професійними програмами: «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» та «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі».

Освітній процес забезпечують:

 • стандарт фахової передвищої освіти освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр галузі знань 14 «Електрична інженерія» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»;
 • освітньо-професійна програма;
 • навчальний план;
 • графік освітнього процесу.

Викладачі циклової комісії дисциплін професійно – практичної підготовки електроенергетичних спеціальностей здійснюють навчання з таких освітніх компонент (навчальних дисциплін):

 • Електричні машини і апарати;
 • Електробезпека;
 • Електропостачання підприємств і цивільних споруд;
 • Основи електропривода;
 • Економіка та організація електротехнічної служби підприємств;
 • Електроустаткування підприємств і цивільних споруд;
 • Монтаж і експлуатація електроустаткування;
 • Налагодження електроустаткування;
 • Вступ до фаху;
 • Основи проектування та конструювання електроустановок;
 • Промислові електронні пристрої;
 • Основи цифрової і мікропроцесорної техніки;
 • Основи промислових технологій;
 • Ремонт і експлуатація електроустаткування;
 • Надійність електроприводів;
 • Автоматика;
 • Енергозбереження;
 • Системи керування електроприводами;
 • Електропривод сільськогосподарських машин;
 • Електричне освітлення та опромінення;
 • Автоматизація технологічних процесів  і системи автоматичного керування;
 • Електропостачання  сільського господарства.     

Усі освітні компоненти (нормативні і вибіркові навчальні дисципліни, практики тощо), що входять до циклів загальної і професійної підготовки освітньо-професійних програм «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» та «Монтаж, обслуговування  та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі», забезпечені програмами та робочими навчальними програмами, розробленими викладачами коледжу.

Навчальні і робочі навчальні програми відповідають Стандарту фахової передвищої освіти (далі – Стандарту) освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр галузі знань 14 «Електрична інженерія» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та потребам регіонального ринку праці.

Структура, зміст та оформлення навчальних та робочих навчальних програм відповідають вимогам «Методичні рекомендації з розроблення робочих програм навчальних дисциплін у Черкаському політехнічному фаховому коледжі».

Навчальні та робочі навчальні програми викладені державною мовою, схвалені на засіданні циклової комісії та затверджені в установленому порядку. Передбачені можливості оновлення змісту навчальних програм дисциплін у відповідності з науково-технічними досягненнями, змінами потреб регіонального ринку праці.

Навчально-методичне забезпечення формується як навчальні методичні комплекси освітніх компонент у паперовому та електронному вигляді, що містять:

 • навчальні і робочі навчальні програми з освітніх компонент (навчальних дисциплін);
 • конспекти лекцій (плани занять);
 • методичні рекомендації до виконання лабораторних (практичних, семінарських) занять;
 • методичні рекомендації до організації самостійної роботи здобувачів освіти з освітніх компонент;
 • програми та методичне забезпечення практичного навчання;
 • засоби контролю (згідно з робочою навчальною програмою): екзаменаційні білети; запитання до заліку; завдання комплексної контрольної роботи тощо;
 • тематику та методичні вказівки до виконання курсових (дипломних) проектів (робіт);
 • критерії оцінювання знань здобувачів освіти;
 • підручники та навчальні посібники;
 • електронні ресурси (презентації, схеми, комп’ютерні тести, відео-аудіозаписи тощо).

Інші види навчально-методичного забезпечення освітнього процесу визначають викладачі циклової комісії.

У коледжі розроблено загальне «Положення про курсове проектування у Черкаському політехнічному фаховому коледжі».

Навчальним планом освітньо-професійної програми «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» передбачено виконання здобувачами освіти курсових проектів з освітнього компоненту (навчальної дисципліни) «Електропостачання підприємств і цивільних споруд», «Електроустаткування підприємств і цивільних споруд»  і курсової роботи з дисципліни «Економіка та організація електротехнічної служби підприємства».

Навчальним планом освітньо-професійної програми «Монтаж, обслуговування  та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі» передбачено виконання здобувачами освіти курсових проектів з освітнього компоненту (навчальної дисципліни) «Електропривод сільськогосподарських машин», «Автоматизація технологічних процесів і системи автоматичного керування» і курсової роботи з дисципліни «Експлуатація і ремонт електроустаткування».

Тематика курсових проектів відповідає напрямку підготовки фахівців, передбачає елементи творчої роботи здобувачів освіти у відповідності з конкретними умовами виробництва.

Для виконання курсового проекту (роботи) кожному здобувачеві освіти видається індивідуальне завдання, яке затверджується на засіданні циклової комісії. Робота здобувачів освіти над виконанням курсових проектів регламентується індивідуальним графіком виконання.

Кабінет курсового та дипломного проектування забезпечений необхідною навчальною та довідковою літературою, методичними рекомендаціями (вказівками) викладачів коледжу.

Графічна частина курсових (дипломних) проектів виконується на аркушах формату А1 з використанням графічних редакторів «КОМПАС», «AutoCAD».

Державна атестація випускників здійснюється шляхом захисту дипломних проектів. Тематика, структура та зміст дипломних проектів затверджуються в установленому порядку. Організація захисту дипломних проектів дає змогу членам ДЕК об’єктивно оцінити фахову компетентність випускників.  

Навчальним планом підготовки фахівців передбачені навчальна, технологічна і переддипломна практика. У коледжі розроблено загальне «Положення про організацію практичного навчання здобувачів фахової передвищої освіти Черкаського політехнічного фахового коледжу», на основі якого складені програми відповідних практик. Програми практик та завдання окремих видів практик передбачають форми і методи контролю, вимоги до структури і змісту звітів, підведення підсумків практики.

На час практики здобувачі освіти забезпечуються необхідною документацією (програма практики, щоденник, індивідуальні завдання та методичні рекомендації щодо їх виконання тощо). Практика проводиться на провідних державних і приватних підприємствах регіону.