Навчально методичне забезпечення

Циклова комісія загальнотехнічних дисциплін та галузевого машинобудування підготовки механічних спеціальностей є випусковою  комісією фахових молодших бакалаврів, що навчаються за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» за  програмами «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» та «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості».

Освітній процес забезпечують:

 • стандарт фахової передвищої освіти освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр галузі знань 13 «Механічна  інженерія» спеціальності 13 «Галузеве машинобудування»;
 • освітньо-професійна програма;
 • навчальний план;
 • графік освітнього процесу.

Викладачі циклової комісії дисциплін загально технічних дисциплін та галузевого машинобудування здійснюють навчання з таких освітніх компонент (навчальних дисциплін):

 • Основи обробки матеріалів та інструмент
 • Металорізальні верстати та автоматичні лінії
 • Технологія машинобудування
 • Технологічне оснащення
 • Системи ЧПК в механообробці
 • Економіка, організація і планування виробництва
 • САПР в технології машинобудування
 • Приводи технологічного обладнання
 • Технологічні основи ГВС
 • Охорона праці в машинобудівному виробництві
 • Сучасні технології в виробництві
 • Технічна механіка
 • Технологія конструкційних матеріалів*
 • Загальна електротехніка з основами електроніки
 • Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
 • Вступ до фаху     

Усі освітні компоненти (нормативні і вибіркові навчальні дисципліни, практики тощо), що входять до циклів загальної і професійної підготовки освітньо-професійних програм «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» та «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості», забезпечені програмами та робочими навчальними програмами, розробленими викладачами коледжу.

Навчальні і робочі навчальні програми відповідають Стандарту фахової передвищої освіти (далі – Стандарту) освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр галузі знань 13 «Механічна  інженерія» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» та потребам регіонального ринку праці.

Структура, зміст та оформлення навчальних та робочих навчальних програм відповідають вимогам «Методичні рекомендації з розроблення робочих програм навчальних дисциплін у Черкаському політехнічному фаховому коледжі».

Навчальні та робочі навчальні програми викладені державною мовою, схвалені на засіданні циклової комісії та затверджені в установленому порядку. Передбачені можливості оновлення змісту навчальних програм дисциплін у відповідності з науково-технічними досягненнями, змінами потреб регіонального ринку праці.

Навчально-методичне забезпечення формується як навчальні методичні комплекси освітніх компонент у паперовому та електронному вигляді, що містять:

 • навчальні і робочі навчальні програми з освітніх компонент (навчальних дисциплін);
 • конспекти лекцій (плани занять);
 • методичні рекомендації до виконання лабораторних (практичних, семінарських) занять;
 • методичні рекомендації до організації самостійної роботи здобувачів освіти з освітніх компонент;
 • програми та методичне забезпечення практичного навчання;
 • засоби контролю (згідно з робочою навчальною програмою): екзаменаційні білети; запитання до заліку; завдання комплексної контрольної роботи тощо;
 • тематику та методичні вказівки до виконання курсових (дипломних) проектів (робіт);
 • критерії оцінювання знань здобувачів освіти;
 • підручники та навчальні посібники;
 • електронні ресурси (презентації, схеми, комп’ютерні тести, відео-аудіозаписи тощо).

Інші види навчально-методичного забезпечення освітнього процесу визначають викладачі циклової комісії.

У коледжі розроблено загальне «Положення про курсове проектування у Черкаському політехнічному фаховому коледжі».

Навчальним планом освітньо-професійної програми «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» передбачено виконання здобувачами освіти курсових проектів з «Технологічне оснащення» , «Технологія машинобудування», « Економіка, організація і планування виробництва»

Навчальним планом освітньо-професійної «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості» передбачено виконання здобувачами освіти курсових проектів з освітнього компоненту (навчальної дисципліни)  « Технічна механіка», «Обладнання підприємств в галузі», «Технічне обслуговування і ремонт обладнання в галузі» .

Тематика курсових проектів відповідає напрямку підготовки фахівців, передбачає елементи творчої роботи здобувачів освіти у відповідності з конкретними умовами виробництва.

Для виконання курсового проекту (роботи) кожному здобувачеві освіти видається індивідуальне завдання, яке затверджується на засіданні циклової комісії. Робота здобувачів освіти над виконанням курсових проектів регламентується індивідуальним графіком виконання.

Кабінет курсового та дипломного проектування забезпечений необхідною навчальною та довідковою літературою, методичними рекомендаціями (вказівками) викладачів коледжу.

Графічна частина курсових (дипломних) проектів виконується на аркушах формату А1 з використанням графічних редакторів «КОМПАС».

Державна атестація випускників здійснюється шляхом захисту дипломних проектів. Тематика, структура та зміст дипломних проектів затверджуються в установленому порядку. Організація захисту дипломних проектів дає змогу членам ДЕК об’єктивно оцінити фахову компетентність випускників.  

Навчальним планом підготовки фахівців передбачені навчальна, технологічна і переддипломна практика. У коледжі розроблено загальне «Положення про організацію практичного навчання здобувачів фахової передвищої освіти Черкаського політехнічного фахового коледжу», на основі якого складені програми відповідних практик. Програми практик та завдання окремих видів практик передбачають форми і методи контролю, вимоги до структури і змісту звітів, підведення підсумків практики.

На час практики здобувачі освіти забезпечуються необхідною документацією (програма практики, щоденник, індивідуальні завдання та методичні рекомендації щодо їх виконання тощо). Практика проводиться на провідних державних і приватних підприємствах регіону.