Практичне навчання студентів

Навчальна практика

   Завданням навчальної практики є ознайомлення студентів зі специфікою майбутнього фаху, отримання первинних професійних умінь і навичок із загально-професійних та спеціальних дисциплін; для навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації обов’язковим є – оволодіння робітничою професією з числа масових спеціальностей відповідної галузі.

   Види практики за кожним напрямом (спеціальністю), їх тривалість і терміни проведення визначаються навчальним планом.

   Практика студентів вищих навчальних закладів проводиться на базах практики, які забезпечують виконання програми для відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів, або в навчально-виробничому підрозділі вищого навчального закладу.

   Навчальна практика для отримання професійних навичок може проводиться у навчальних, навчально-виробничих майстернях, навчальних господарствах, навчально-дослідних ділянках, навчально-практичних центрах та інших допоміжних об’єктах навчального закладу.

Виробнича практика

   Метою виробничої практики є закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін, практичних навичок, ознайомлення безпосередньо на підприємстві, установі з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, відпрацювання вмінь і навичок з робітничої професії та спеціальності, а також збір фактичного матеріалу для виконання курсових проектів (робіт).

   Переддипломна практика студентів є завершальним етапом навчання і проводиться на випускному курсі з метою узагальнення і вдосконалення здобутих ними знань, практичних умінь та навичок, оволодіння професійним досвідом та готовності їх до самостійної трудової діяльності, а також збору матеріалів для дипломного проектування або для виконання дипломної роботи.

   При проходженні студентами переддипломної практики власник підприємства (установи, організації) незалежно від форми власності та підпорядкування або уповноважений ними орган чи фізична особа, а також фізична особа, яка проводить господарську діяльність та зареєстрована в установленому порядку і відповідно до законодавства використовує найману працю у разі потреби та можливості має право запропонувати випускникові роботу, укласти з випускником трудовий договір та надіслати його вищому навчальному закладу для направлення випускника на роботу.

   Види практики за кожним напрямом (спеціальністю), їх тривалість і терміни проведення визначаються навчальним планом.

  Визначення баз практики здійснюється керівництвом навчального закладу на основі прямих угод із підприємствами (організаціями, установами) незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності.

   Студенти можуть самостійно, за погодженням з керівництвом вищого навчального закладу, підбирати для себе базу практики і пропонувати її для використання.

Механічне відділення

спеціальність 274 Автомобільний транспорт

спеціалізація Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів 

Слюсарна практика
Зварювальна практика
Верстатна практика
Демонтажно-монтажна практика
Практика з технічного обслуговування і ремонту автомобілів
Виробнича технологічна практика
Виробнича переддипломна практика

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування

Спеціалізація  Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»

Навчально-виробнича практика (на отримання робітничої професії):

Слюсарна практика
Механічна практика
Механічна практика на верстатах з ЧПУ
Практика з використання САПР в ТМ

Виробнича технологічна практика
Професійно-прикладна переддипломна практика

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування​

спеціалізація  «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості»

Слюсарна практика
Механічна практика
Зварювальна практика
Практика на отримання робітничої професії
Виробнича технологічна практика
Переддипломна практика

Електротехнічне відділення

спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

спеціалізація  «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд»

Слюсарна практика
Механічна практика

Зварювальна практика

Практика з електричних вимірювань
Практика з монтажу електронних схем
  
  
Електромонтажна практика
Практика з ремонту електричних машин, апаратів і трансформаторів

Практика з ТО і ремонту електроустаткування
Практика з вирішення виробничих ситуаційних завдань
  
  
Виробнича технологічна практика
Виробнича переддипломна практика

спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

спеціалізація   «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі»

Електролюсарна практика
Механічна практика
Електрозварювальна практика
Електровимірювальна практика
Практика з монтажу електронних схем
Електромонтажна практика

Практика з ремонту електричних машин  і трансформаторів
  
Практика з ТО і ремонту електрообладнання і засобів автоматизації
Практика з вирішення виробничих ситуаційних завдань
  

Виробнича технологічна практика
Виробнича переддипломна практика

Електромеханічне відділення

спеціальність 131 Прикладна механіка

спеціалізація  «Обслуговування верстатів з програмним управлінням та робототехнічних комплексів»:

Навчальна практика на отримання робітничої професії:


Слюсарна практика

  
Механічна практика

Електрорадіовимірювальна практика
Електрорадіомонтажна практика


Практика з налагодження електромеханічних систем верстатів

  
Практика з налагодження  систем програмного управління


Виробнича технологічна практика
Виробнича переддипломна практика

спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

спеціалізація «Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів»:

Електрослюсарна практика
Механічна практика
  
Електрорадіомонтажна практика
Електрорадіовимірювальна практика
Практика з використанням комп’ютерної та мікропроцесорної техніки в професійній діяльності

Практика на отримання робітничої професії "Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування"
Виробнича технологічна практика
Виробнича переддипломна практика

Відділення економіки та програмування

спеціальність 051 Економіка

спеціалізація «Економіка підприємств»

Практика з підготовки оператора комп'ютерного набору

Практика з комп'ютеризації бухгалтерського обліку
Виробнича економічна практика
Переддипломна практика

спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

спеціалізація  «Оціночна діяльність»

Практика з підготовки оператора комп'ютерного набору
Практика з вступу до фаху
Практика з інформаційних систем в оціночній діяльності
Виробнича практика з основ оцінки нерухомого, рухомого майна і земельних ділянок
Переддипломна практика

спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення

спеціалізація  «Розробка програмного забезпечення»

Практика з основ програмування та алгоритмічних мов
Практика з об'єктно-орієнтованого програмування
Практика з конструювання програмного забезпечення
Практика з операційних систем
Практика з баз даних
  
Практика на отримання  робітничої спеціальності
Виробнича практика
Переддипломна практика