Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі

Код та найменування спеціальності141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Шифр  та галузь знань: 14 Електрична інженерія.
Кваліфікація: технік-електрик.

Термін навчання:

  • на основі базової загальної середньої освіти - 3 роки 10 місяців;
  • на основі повної загальної середньої освіти - 2 роки 10 місяців.

Ліцензований обсяг прийому: 60 осіб денна форма навчання та 50 заочна.

Підготовка за спеціалізацією проводиться з 1928 року.

Підготовка фахового молодшого бакалавра з кваліфікацією техніка-електрика здійснюється для роботи в господарствах, підприємствах, організаціях агропромислового напрямку, а також  у госпрозрахункових, підрядних, орендних колективах, як спеціаліста, керівника та виконавця технологічних операцій з монтажу та технічного обслуговування електроустановок, ремонту, монтажу і наладки засобів автоматизації в сільськогосподарському виробництві.

Кваліфікаційною характеристикою випускника передбачено посади:

  • інженера-електрика та техніка-електрика з монтажу і налагодження електрообладнання, технічного обслуговування і експлуатації електроустановок, контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматики;
  • завідуючого електроремонтною майстернею.

За час проходження навчальних практик студенти додатково оволодівають робітничою професією "Електромонтер з обслуговування і ремонту електроустаткування".

Провідні дисципліни фахової підготовки – " Електротехнології", "АТП і САК", "Експлуатація і ремонт електроустаткування і засобів автоматизації", "Технологія виробництва, зберігання і переробки с/г продукції", "Економіка і організація агроенергосервісу", "Електропостачання сільського господарства", 

Випускники спеціалізації  коледжу продовжують навчання за скороченим терміном переважно в Національному університеті біоресурсів та природокористування, Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Центральноукраїнському  національному технічному університеті, Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського та Черкаському державному технологічному університеті.