ПОЛОЖЕННЯ про студентське самоврядування у Черкаському політехнічному технікумі

 

ПОЛОЖЕННЯ

про студентське самоврядування

у Черкаському політехнічному технікумі

 

 

Загальні положення

 

         1. Це Положення регламентує порядок створення і функціонування студентського самоврядування у Черкаському політехнічному технікумі.

         2. Студентське самоврядування у технікумі є гарантованим державою правом студентів самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до їх повноважень.

         3. У студентському самоврядуванні беруть участь студенти, які навчаються у технікумі за всіма формами навчання. Кожен студент має право обирати й бути обраним до органів студентського самоврядування.

         4. Органи студентського самоврядування створюються на добровільних виборних засадах за ініціативою студентів і є складовою громадського самоврядування технікуму.

         5. У своїй діяльності органи студентського самоврядування технікуму керуються законодавством України, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти та науки, Статутом технікуму і цим Положенням.

         6. Перелік повноважень органів студентського самоврядування визначається Положенням про студентське самоврядування у технікумі й узгоджується з керівництвом технікуму.

         7. У своїй діяльності органи студентського самоврядування не дублюють роботу первинної профспілкової організації студентів, а співпрацюють із нею.

         8. Органи студентського самоврядування технікуму можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів та молодіжними організаціями, діяльність яких не має політичного або релігійного характеру.

         9. Органи студентського самоврядування є вільними від втручання політичних партій та рухів, громадських і релігійних організацій.

         10. Керівництво технікуму зобов'язане створювати умови для забезпечення діяльності та розвитку студентського самоврядування.

         11. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» представники студентського самоврядування та первинних профспілкових організацій мають право брати участь у роботі колегіальних органів вищого навчального закладу та його структурних підрозділів.

 

І. Мета і завдання органів студентського самоврядування

 

         12. Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо.

         Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.

         13. Основні завдання органів студентського самоврядування:

         - захист прав та інтересів студентів;

         - забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;

         - сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

         - сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів;

         - сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;

         - співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів;

         - сприяння працевлаштуванню випускників технікуму та залученню студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час;

         - забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

 

ІІ Структура й організація роботи органів

студентського самоврядування

 

         14. Студентське самоврядування здійснюється на рівні технікуму, його структурних підрозділів (відділення), курсу, академічної групи, груп за спеціальностями, гуртожитку, з урахуванням типу та специфіки діяльності технікуму.

         На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними. їх формування (таємним голосуванням) та термін повноважень визначаються Положенням про студентське самоврядування.

         Первинна структурна одиниця студентського самоврядування створюється на рівні академічної групи.

         15. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори або конференція студентів вищого навчального закладу, які:

         - ухвалюють Положення про студентське самоврядування у технікумі, в якому визначається структура, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування, порядок звітності та інформування студентів про поточну діяльність органів студентського самоврядування;

         - затверджують склад виконавчого органу студентського самоврядування, визначають термін його повноважень; виконавчий орган студентського самоврядування є колегіальним на засадах рівного представництва від усіх органів студентського самоврядування нижчих рівнів;

         - спільно з первинною профспілковою організацією студентів визначають порядок обрання представників із складу студентів до вищого колегіального органу громадського самоврядування та їхніх структурних підрозділів (загальних зборів або конференції вищого навчального закладу);

         - не менше одного разу на рік заслуховують звіти органів студентського самоврядування і виносять ухвалу щодо їхньої діяльності;

         - розглядають найважливіші питання життєдіяльності студентів, окреслені основними завданнями органів студентського самоврядування.

         Позачергова конференція (загальні збори) скликається на вимогу            10  відсотків студентів технікуму або в інших випадках,  якщо це передбачено Положенням про студентське самоврядування у технікумі.

         16. Голова виконавчого органу студентського самоврядування відповідного рівня:

         - обирається таємним голосуванням;

         - організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності виконавчого органу студентського самоврядування;

         - представляє інтереси студентської громади;

         - може брати участь у роботі інших колегіальних, робочих органів та комісій вищого навчального закладу;

         - делегує свої повноваження заступнику;

         - забезпечує організацію проведення загальних зборів або конференції студентів;

         - ініціює проведення позачергових загальних зборів або конференції;

         - має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та  органів студентського самоврядування для здійснення своєї діяльності;

         - має інші права й обов'язки, передбачені Положенням про студентське самоврядування у технікумі.

         17. Секретар виконавчого органу студентського самоврядування веде протоколи засідань, веде облік виконання рішень, відповідає за документообіг.

         18. Голова та секретар виконавчого органу студентського самоврядування відповідають за збереження документації органу студентського самоврядування.

         19. При виконавчому органі студентського самоврядування можуть створюватися сектори (комісії) відповідно до напряму роботи.

         20. Засідання виконавчого органу студентського самоврядування проводяться не менше одного разу на місяць і вважаються чинними, якщо на них присутні не менше двох третин від числа обраних до їхнього складу членів. Виконавчий орган приймає рішення простою більшістю голосів.

         21. Засідання виконавчого органу студентського самоврядування веде голова або, за його дорученням, заступник. Хід засідання фіксується протоколом, який підписується головою (заступником) та секретарем.

         22. Органи студентського самоврядування всіх рівнів підконтрольні та підзвітні загальним зборам або конференціям відповідних рівнів. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки та відповідного центрального органу виконавчої влади, в підпорядкуванні якого знаходиться вищий навчальний заклад, статутом технікуму.

         23. Рішення органів студентського самоврядування в межах своїх повноважень доводяться до відома адміністрації відповідного рівня.

         24. Між органами студентського самоврядування, первинною профспілковою організацією та керівництвом технікуму може укладатись угода про співробітництво.

 

ІІІ   Права й обов'язки органів студентського самоврядування

 

         25.  Органи студентського самоврядування мають право:

         - отримувати від адміністрації консультативну підтримку та інформацію, необхідну для виконання своїх завдань, а також фінансову допомогу;

         - звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації відповідного рівня та органів студентського самоврядування всіх рівнів стосовно питань, що належать до кола повноважень цього органу, та отримувати відповіді щодо порушених питань;

         - вести конструктивний діалог з адміністрацією технікуму щодо дій посадових осіб, керівників структурних підрозділів, органів студентського самоврядування, якщо вони порушують права студентів, подавати скарги на їх дії відповідно до Закону України "Про звернення громадян", вимагати реагування на скаргу згідно з чинним законодавством;

         - делегувати представників до студентських рад вищих рівнів (міська, обласна, всеукраїнська).

         26. Органи студентського самоврядування зобов'язані:

         - забезпечувати дотримання прав та інтересів студентів, сприяти виконанню студентами своїх обов'язків;

         - порушувати проблеми студентів перед адміністрацією;

         - звітувати перед студентською громадою відповідного рівня про свою діяльність;

         - сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування;

         - координувати свою діяльність у технікумі з іншими студентськими об'єднаннями, осередками тощо;

         - узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до Положення про студентське самоврядування та інші питання, що потребують розгляду на засіданнях колегіальних та робочих органів вищого навчального закладу.

 

IV. Права й обов'язки адміністрації технікуму

щодо взаємодії з органами студентського самоврядування

 

         27.    Адміністрація технікуму має право:

         - отримувати інформацію про діяльність органів студентського самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);

         - скликати позачергові загальні збори чи конференцію студентів у випадках недотримання органами студентського самоврядування Статуту технікуму та Положення про органи студентського самоврядування технікумі;

         - брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що проводять органи студентського самоврядування (загальних зборах, конференціях, засіданнях виконавчих органів тощо).

         28.    Адміністрація технікуму зобов'язана:

         - створити умови, необхідні для ефективної діяльності органів студентського самоврядування: забезпечити приміщенням, обладнаним відповідними меблями, оргтехнікою, телефонним зв'язком, Інтернетом тощо;

         - інформувати органи студентського самоврядування про важливі рішення, які стосуються життєдіяльності студентів технікуму;

         - надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну, фінансову, матеріальну та інші види підтримки для розвитку студентського самоврядування у технікумі.

 

V. Міжнародна діяльність

органів студентського самоврядування

 

         29. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів інших країн, міжнародними студентськими організаціями та їх об'єднаннями для кращого виконання своїх завдань у межах визначених повноважень.

         30. Укладання угод, проведення спільних заходів міжнародного рівня має відбуватися за погодженням з адміністрацією технікуму.

         31. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування  має  сприяти формуванню позитивного іміджу технікуму, міста, області та держави.