Зміни до статуту технікуму (про студентське самоврядування)

Зміни до статуту технікуму (про студентське самоврядування)

 

            2. Згідно із Законом України № 1798-V1 від 19 січня 2010 року «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо питань студентського самоврядування».

            2.1. Пункт 5.1 розділу 5 доповнити четвертим абзацом:

«У вищому колегіальному органі громадського самоврядування технікуму  повинні бути представлені всі категорії працівників технікуму та представники з числа осіб, які навчаються у технікумі. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності делегатів (членів) виборного органу повинні становити педагогічні працівники, які працюють у цьому технікумі на постійній основі, і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа осіб, які навчаються у технікумі».

2.2.  Пункт 5.2. розділу 5 викласти в такій редакції:

            «5.2. У технікумі та його структурних підрозділах діє студентське самоврядування, яке є невід'ємною частиною громадського самоврядування технікуму.

      Вищим органом студентського самоврядування є конференція осіб, які навчаються в технікумі, та яка:

 • ухвалює Положення про студентське самоврядування;
 • обирає виконавчий орган студентського самоврядування та заслуховує його звіти;

-   визначає структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування.

            Студентське самоврядування осіб, які навчаються у технікумі, здійснюються у формі первинної профспілкової організації студентів.

            Усі особи, які навчаються у технікумі, мають рівне право на участь у студентському самоврядуванні.

            Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються у навчальному закладі, та їхню участь в управлінні технікумом.

            Студентське самоврядування здійснюється особами, які навчаються у технікумі, безпосередньо та через органи студентського самоврядування, що обираються шляхом таємного голосування.

            У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, в підпорядкуванні якого знаходиться технікум, Статутом технікуму.

            Органи студентського самоврядування:

 • приймають акти, що регламентують їхню організацію та діяльність;
 • проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заході;
 • сприяють працевлаштуванню осіб, які навчаються у технікумі;
 • розпоряджаються коштами та іншим майном, що знаходяться на їхньому балансі та банківських рахунках;
 • виконують інші функції.

За погодженням з органом студентського самоврядування у технікумі приймаються рішення про:

 • відрахування осіб, які навчаються у технікумі, та їх поновлення на навчання;
 • переведення осіб, які навчаються у технікумі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;
 • переведення осіб, які навчаються у технікумі за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;
 • поселення осіб, які навчаються у технікумі, в гуртожиток і виселення із гуртожитку.

Студентське самоврядування отримує від директора технікуму всебічне сприяння по створенню належних умов для діяльності органів студентського самоврядування (надання приміщення, меблів, оргтехніки, забезпечення телефонним зв'язком, постійним доступом до мережі ІНТЕРНЕТ, відведення місць для встановлення інформаційних стендів тощо).

Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти в розмірі не менш 0,5% коштів спеціального фонду технікуму. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їх завдань і повноважень».