Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

Код та найменування спеціальності133 Галузеве машинобудування.

Шифр  та галузь знань: 13 Механічна інженерія.
Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з галузевого машинобудування

Термін навчання:

  • на основі базової загальної середньої освіти - 3 роки 10 місяців;
  • на основі повної загальної середньої освіти - 2 роки 10 місяців.

Ліцензований обсяг прийому: 30 осіб денна форма навчання

Підготовка за спеціалізацією проводиться з 1996 року.

ПІдготовка фахового молодшого бакалавра з кваліфікацією техніка-технолога здійснюється для виробничо-технологічної діяльності на виробництвах машинобудівного комплексу в механічних цехах, лабораторіях, конструкторських бюро та відділах підприємств на посадах техніка-конструктора з технологічного оснащення, майстра з технічного контролю, майстра виробничої дільниці.

В процесі навчання студенти оволодівають новітніми технологіями комплексної технічної підготовки виробництва за допомогою комп’ютерної техніки, що дозволяє майбутнім фахівцям впевнено працювати в сучасних умовах виробництва, займати посади менеджерів середньої ланки, виконувати завдання з проектування виробів або з виробничого маркетингу.

Навчальним планом передбачено додатково здобуття студентами робітничих професій “Токар”, “Фрезерувальник”.

Провідні дисципліни фахової підготовки – "Основи обробки матеріалів та інструмент; "Металорізальні верстати та автоматичні лінії"; "Технологія машинобудування та САПР"; "Технологічне оснащення"; "Технологічні основи програмування для верстатів та системи ЧПК"; "Економіка, організація та планування виробництва".

Можливості працевлаштування: випускник може займати посади техніка-технолога, техніка-конструктора з технологічного оснащення, майстра технічного контролю, майстра виробничої дільниці, оператора верстатів з ЧПК, техніка з нормування праці і техніка з підготовки виробництва на підприємствах машинобудівної промисловості, металургійної промисловості, гірничо-видобувної промисловості, виробництва готових металевих виробів.

Випускники спеціалізації  коледжу продовжують навчання за скороченим терміном в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Центральноукраїнському  національному технічному університеті, Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського та Черкаському державному технологічному університеті.

Освітня програма:

Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях